Ochrona danych osobowych


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

04‑09‑2020 09:00:13

Co warto wiedzieć?

Szanowna Mieszkanko, Drogi Mieszkańcu,

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, aby realizować zadania dla mieszkańców gromadzi, wykorzystuje i archiwizuje wiele danych osobowych. Zapewne są wśród nich również informacje dotyczące Twojej osoby. Staramy się nigdy nie pobierać od Ciebie zbyt wielu informacji ograniczając się do tych niezbędnych. Naszym zadaniem jest również dbanie o to, aby Twoje dane były wykorzystane wyłącznie w celu, dla którego nam je przekazałeś. Ze szczególną starannością  dbamy o to, aby dostęp do nich miały wyłącznie osoby zaangażowane w rozwiązywanie Twojej sprawy. Informacji dotyczących Twojej osoby nie przekazujemy też innym osobom i podmiotom, gdy nie uprawniają nas do tego wyraźnie przepisy prawa. Korzystamy również z najnowszych rozwiązań teleinformatycznych, aby szybko i bezpiecznie rozwiązywać zadania i  wychodzić naprzeciw Twoim oczekiwaniom. Możemy zapewnić Cię, że staramy się dochować najwyższej staranności, aby Twoje dane pozostawały u nas bezpieczne i poufne. Ich ochrona jest priorytetowym zadaniem wszystkich pracowników Urzędu Miasta.

__________________________________________________________________________________________________________

O czym musimy Cię poinformować?

Przepisy o ochronie danych osobowych zobowiązują nas do przekazania Tobie kilku ważnych informacji w chwili, gdy przekazujesz nam swoje dane osobowe niezbędne do załatwienia sprawy. Ten obowiązek może pojawić się również w przypadku, gdy pozyskujemy Twoje dane od innych osób, bądź z innych źródeł.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych w konkretnych sprawach zamieściliśmy w Biuletynie poniżej, gdzie znajdziesz klauzule informacyjne zawierające wszystkie niezbędne informacje, które powinniśmy Ci przekazać. Prosimy, zapoznaj się z nimi.  Znajdują się one również w Biurze Obsługi Klienta. W przypadku niespełnienia tego obowiązku przy złożeniu podania/wniosku otrzymasz klauzulę informacyjną przy pierwszej czynności w sprawie.

__________________________________________________________________________________________________________

Monitoring – jak dbamy o Twoje bezpieczeństwo

Aby zadbać o Twoje bezpieczeństwo, ochronę mienia, jak również w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych, które nam przekazujesz wykorzystujemy w naszej pracy rozwiązania zapewniające najwyższe standardy bezpieczeństwa. Jednym z nich jest system monitoringu wizyjnego, który możemy podzielić na dwa obszary. Pierwszy zabezpiecza przede wszystkim wnętrza budynków urzędu, ale i teren wokół nich. Wszystkie pomieszczenia objęte tym systemem oznaczyliśmy znakiem.

Drugi – to miejski system monitoringu. Ten system obserwuje sporą część miasta, główne ciągi komunikacyjne, i służy przede wszystkim wykrywaniu potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Jest stale rozbudowywany dla bezpieczeństwa nas wszystkich.

__________________________________________________________________________________________________________

Twoje prawa

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nadają wiele praw osobom, których dane są przetwarzane – w naszym wypadku – przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz jego pracowników.

Do tych praw należą:

 • Prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych;

 • Prawo żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 • Prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych;

 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

 • Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych;

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Nie wszystkie Twoje żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. Ponieważ Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta przetwarzane są wyłącznie w granicach wskazanych przepisami prawa, w większości przypadków nie będziemy mogli zrealizować na przykład prawa do przenoszenia czy prawa do usunięcia Twoich danych. Ale nie martw się – dane zabezpieczamy ze szczególną starannością, abyśmy nigdy nie musieli tłumaczyć się z naruszenia ich bezpieczeństwa.

 

Bezpieczeństwo Twoich danych jest też naszym bezpieczeństwem!

__________________________________________________________________________________________________________

Jak długo przetwarzamy dane osobowe

Twoje dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji danej sprawy oraz do celów archiwalnych. Czas ich przetwarzania jest różny, bo zależy, jaką sprawę załatwiasz i jaka obowiązuje procedura. Do tego okresu włączamy okres przechowywania określonych akt wynikający z  przepisów prawa.

__________________________________________________________________________________________________________

Czy decyzje dotyczące Twojej osoby będą podejmowane  w sposób zautomatyzowany?

Przekazane dane w większości przypadków nie będą podlegały zautomatyzowanemu  procesowi podejmowania decyzji, a także profilowaniu. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, zostaniesz o tym poinformowany.

__________________________________________________________________________________________________________

Ważne kontakty

Jeśli z jakichś powodów uznasz, że coś niedobrego dzieje się z Twoimi danymi, albo po prostu Twoja ciekawość nie będzie zaspokojona – możesz zasięgnąć pomocy.

 • Administrator (danych) – Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

 • Inspektor Ochrony Danych – z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem najłatwiej skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem iod@wodzislaw-slaski.pl, telefonicznie pod numerem 32 459 05 72 lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Miasta

 • Organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa,ul. Stawki 2

 

Przepisy prawa

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogólna klauzula informacyjna

04‑09‑2020 08:45:16

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Bogumińskiej 4, e-mail: prezydent@wodzislaw-slaski.pl.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1) pod adresem poczty elektronicznej iod@wodzislaw-slaski.pl,

2) pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Miasta Wodzisławia Śląskiego określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym w celu realizacji przysługujących Miastu Wodzisłwa Śląski uprawnień, bądź spełnienia przez Miasto Wodzisław Śląski obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

3) usunięcia swoich danych osobowych,

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5) przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

1) ustawowym,

2) umownym, lub

3) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania. Jeśli w przyszłości zaistnieje sytuacja zautomatyzowanego podejmowania decyzji bądź profilowania zostanie Pani/Pan o tym niezwłocznie poinformowana/y.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Monitoring wizyjny w Urzędzie Miasta

04‑09‑2020 08:00:04
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO – informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski, e-mail: prezydent@wodzislaw-slaski.pl

2. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowane przez monitoring wizyjny przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób odwiedzających Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, pracowników Urzędu oraz ochrony mienia na podstawie art. 9a oraz art. 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 222 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c oraz  art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom w szczególności podmiotom zapewniającym bezpieczeństwo fizyczne Urzędu oraz podmiotom realizującym zadania związane z obsługą techniczną monitoringu.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach do jakich zostały zebrane przez okres 30 dni. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony w sytuacji, gdy nagrania zostaną zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. W uzasadnionych przypadkach posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

Obszary objęte monitoringiem wizyjnym w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego:

 1. ul. Bogumińska 4:
  • wjazd na parking na dziedzincu Urzędu,
  • wyjazd z parkingu na dziedzincu Urzędu.
 2. ul. Bogumińska 4A:
  • teren dziedzinca i parkingu Urzędu oraz wejście do budynku 4B Urzędu.
 3. ul. Bogumińska 4B:
  • wejście do budynku Urzędu od strony ul. Pszowskiej
  • hol na parterze budynku przy Kasie Urzędu.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Monitoring wizyjny na terenie miasta

04‑09‑2020 07:30:11

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez monitoring wizyjny na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO – informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski, e-mail: prezydent@wodzislaw-slaski.pl

2. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl

3. Pani/Pana dane osobowe zarejestrowane przez monitoring wizyjny przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na podstawie art. 9a ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom w szczególności pracownikom Straży Miejskiej, Policji, firmy ochroniarskiej, podmiotom realizującym zadania związane z obsługą techniczną monitoringu jak również podmiotom upoważnionym do uzyskania danych osobowych z monitoringu na podstawie przepisów prawa (sądy, prokuratura).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach do jakich zostały zebrane przez okres 14 dni[1]. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony w sytuacji, gdy nagrania zostaną zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. W uzasadnionych przypadkach posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

[1] Po upływie 14 dni materiał jest automatycznie nadpisywany. Zarejestrowany materiał wideo może zostać zabezpieczony i udostępniony na wniosek upoważnionych służb i instytucji (tj. Policja, Straż Miejska, Prokuratura, Sądy) w ramach prowadzonych postępowań. W trakcie 14 dni od daty rejestracji istnieje możliwość złożenia pisemnego wniosku (podmioty publiczne i prywatne) o zabezpieczenie (zablokowanie) zarejestrowanego materiału wideo przed nadpisaniem, na okres do 3 miesięcy od daty rejestracji. Wniosek należy złożyć pisemnie w Straży Miejskiej ul. Rzeczna 24, 44-300 Wodzisłąw Śląski. Wniosek powinien zawierać m.in.: lokalizację kamery, okres w którym wystąpiło zdarzenie, powód złożenia wniosku.

 

Link do mapy z lokalizacją kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego:

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
63KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
63KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
369KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wydział Organizacyjny - obowiązek informacyjny

24‑08‑2020 14:46:47
Dokumenty:
Plik pdf Klauzula informacyjna dla osoby przyjmowanej w ramach przyjęć klientów.pdf
26‑08‑2020 14:41:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca przekazywania informacji publicznej.pdf
26‑08‑2020 14:41:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dla podmiotów wnoszących petycje.pdf
26‑08‑2020 14:41:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca złożonej skargi lub wniosku.pdf
26‑08‑2020 14:41:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
233KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych klientów Urzędu w związku z udzieleniem odpowiedzi na przesłane pytania.pdf
24‑08‑2020 14:47:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca przekazania sprawy właściwemu organowi.pdf
26‑08‑2020 14:41:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
241KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca spraw załatwianych milcząco w rozumieniu art. 122a KPA.pdf
24‑08‑2020 14:47:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
239KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca działalności lobbingowej.pdf
26‑08‑2020 14:41:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
238KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca kandydatów do pracy.pdf
24‑08‑2020 14:47:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dla uczniów, studentów, stażystów odbywających praktyki i staże.pdf
24‑08‑2020 14:47:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca kontrahentów (w tym umowy zlecenia, o dzieło).pdf
24‑08‑2020 14:47:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca osób składających oświadczenia majątkowe.pdf
24‑08‑2020 14:47:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca realizacji zadań wobec byłego pracownika.pdf
24‑08‑2020 14:47:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wydział Podatków - obowiązek informacyjny

24‑08‑2020 14:40:21
Dokumenty:
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca postępowania podatkowego.pdf
24‑08‑2020 14:40:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca opłaty targowej.pdf
16‑09‑2020 10:42:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca osób korzystających z systemu powiadamiania o należnościach pieniężnych.pdf
16‑09‑2020 10:42:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
241KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca czynności sprawdzających.pdf
24‑08‑2020 14:40:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wniosku w sprawie ulgi należności osoby fizycznej.pdf
16‑09‑2020 10:42:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca zwrotu opłaty skarbowej.pdf
24‑08‑2020 14:40:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca zwrotu podatku akcyzowego.pdf
24‑08‑2020 14:40:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wydania zaświadczenia.pdf
16‑09‑2020 14:31:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wystawienia upomnienia do zapłaty w związku z występowaniem zaległości podatkowych.pdf
16‑09‑2020 14:32:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca potwierdzenia umowy dzierżawy.pdf
24‑09‑2020 15:55:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wydział Spraw Obywatelskich - obowiązek informacyjny

24‑08‑2020 14:25:59
Dokumenty:
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wydania zaświadczenia z akt ewidencji ludności.pdf
24‑08‑2020 14:28:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wymeldowania, zameldowania na pobyt stały lub czasowy.pdf
24‑08‑2020 14:28:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca udzielenia informacji o danych osobowych osób zameldowanych.pdf
24‑08‑2020 14:28:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca kwalifikacji wojskowej.pdf
24‑08‑2020 14:28:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w wyborach powszechnych.pdf
24‑08‑2020 14:28:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna dotycząca wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf
24‑08‑2020 14:28:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 23 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Borowski
email: iod@wodzislaw-slaski.pl tel.:32 459 05 72
, w dniu:  24‑05‑2018 14:56:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Magdalena Rokowska-Szyroki
email: k.szyroki@wodzislaw-slaski.pl tel.:324590540 fax: zgamza
, w dniu:  24‑05‑2018 14:56:22
Data ostatniej aktualizacji:
04‑09‑2020 09:12:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie