Monitoring terenu miasta


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez monitoring wizyjny na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO – informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski, e-mail: prezydent@wodzislaw-slaski.pl

2. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl

3. Pani/Pana dane osobowe zarejestrowane przez monitoring wizyjny przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na podstawie art. 9a ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane innym odbiorcom w szczególności pracownikom Straży Miejskiej, Policji, firmy ochroniarskiej, podmiotom realizującym zadania związane z obsługą techniczną monitoringu jak również podmiotom upoważnionym do uzyskania danych osobowych z monitoringu na podstawie przepisów prawa (sądy, prokuratura).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach do jakich zostały zebrane przez okres 14 dni [1]. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony w sytuacji, gdy nagrania zostaną zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. W uzasadnionych przypadkach posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

[1] Po upływie 14 dni materiał jest automatycznie nadpisywany. Zarejestrowany materiał wideo może zostać zabezpieczony i udostępniony na wniosek upoważnionych służb i instytucji (tj. Policja, Straż Miejska, Prokuratura, Sądy) w ramach prowadzonych postępowań. W trakcie 14 dni od daty rejestracji istnieje możliwość złożenia pisemnego wniosku (podmioty publiczne i prywatne) o zabezpieczenie (zablokowanie) zarejestrowanego materiału wideo przed nadpisaniem, na okres do 3 miesięcy od daty rejestracji. Wniosek należy złożyć pisemnie w Straży Miejskiej ul. Rzeczna 24, 44-300 Wodzisłąw Śląski. Wniosek powinien zawierać m.in.: lokalizację kamery, okres w którym wystąpiło zdarzenie, powód złożenia wniosku.

 

Link do mapy z lokalizacją kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego:

 
 
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Borowski
email: iod@wodzislaw-slaski.pl tel.:32 459 05 72
, w dniu:  20‑01‑2021 14:20:32
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bartosz Borowski
email: iod@wodzislaw-slaski.pl tel.:32 459 05 72
, w dniu:  20‑01‑2021 14:20:32
Data ostatniej aktualizacji:
20‑01‑2021 14:54:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie