Ogólna klauzula informacyjna


Informujemy o sposobie przetwarzania Twoich danych  i przysługujących Ci prawach 

Poniższe informacje przekazujemy w związku z  realizacją obowiązków określonych w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1).

Administrator danych

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

Adres pocztowy: ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

Adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Numer telefonu: +48 32 459 04 60

Inspektor Ochrony Danych

Adres pocztowy: ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

Adres e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl

Numer telefonu: +48 32 459 05 72

Cele przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia spraw, które leżą w kompetencjach Samorządu Gminy. Urząd realizuje zadania publiczne o charakterze lokalnym, zgodnie z przepisami prawa: ustawą z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, innymi szczególnymi przepisami prawa oraz statutem Wodzisławia Śląskiego

Podstawa prawna przetwarzania

  • realizacja obowiązków prawnych (art. 6. ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO);

  • wykonywanie zadań  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przyznanej Gminie (art. 6. ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO);

  • wykonywanie zobowiązań umownych (art. 6. ust. 1 lit. b RODO);

  • ochrona żywotnych interesów osób fizycznych  (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

W szczególnych sytuacjach mogą istnieć także inne powody, np. wyrażona przez Panią/Pana zgoda, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a lub 9 ust. 2 lit. a RODO. Informacje o konkretnych celach przetwarzania, podstawach prawnych zostaną przekazane w ramach realizacji danej sprawy, np. na dedykowanym formularzu, jeśli ma zastosowanie.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przede wszystkim Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.). Okres przetwarzania może być również ustalony indywidualnie, jeśli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody.

Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom/organom w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych, uprawnionym na podstawie przepisów prawa, oraz dostawcom usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którymi zawarto w tej sprawie stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu

Podanie danych i konsekwencja ich nie podania

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym w zależności od przesłanki przetwarzania chyba, że wskazano, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia realizację celów przetwarzania

Przekazywanie danych

Administrator dopuszcza możliwość przekazywania danych osobowych do państw trzecich, jeżeli konieczność taka wynika ze szczególnych przepisów prawa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  • Prawo dostępu do danych

  • Prawo do sprostowanie danych

  • Prawo do bycia zapomnianym

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  • Prawo do przenoszenia danych

  • Prawo do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO

 

Informacja wytworzona przez:
Bartosz Borowski
email: iod@wodzislaw-slaski.pl tel.:32 459 05 72
, w dniu:  20‑01‑2021 14:16:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bartosz Borowski
email: iod@wodzislaw-slaski.pl tel.:32 459 05 72
, w dniu:  20‑01‑2021 14:16:29
Data ostatniej aktualizacji:
08‑04‑2021 10:16:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive