Monitoring terenu Urzędu Miasta


Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego
 

Klauzula informacyjna (art. 13 RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator danych

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

Dane kontaktowe administratora

Adres pocztowy: ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

Adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl

Numer telefonu: +48 32 459 04 60

Inspektor ochrony danych

Adres pocztowy: ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

Adres e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl

Numer telefonu: +48 32 459 05 72

Cel przetwarzania

Dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowane przez monitoring wizyjny przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, współpracowników oraz klientów Administratora, ochrony jego mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę

Podstawa prawna przetwarzania

  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • art. 9a oraz art. 50 ustawy o samorządzie gminnym
  • art. 222 Kodeksu pracy

Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom/organom w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych, uprawnionym na podstawie przepisów prawa, oraz dostawcom usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych

Podanie danych i konsekwencja ich nie podania Przebywanie na terenie objętym monitoringiem, spowoduje automatyczne pozyskanie danych osobowych przez Administratora

Okres przechowywania danych osobowych

30 dni. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony w sytuacji, gdy nagrania zostaną zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  • Prawo dostępu do danych
  • Prawo do sprostowanie danych
  • Prawo do bycia zapomnianym
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Prawo do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Nie dotyczy

 

Informacja wytworzona przez:
Bartosz Borowski
email: iod@wodzislaw-slaski.pl tel.:32 459 05 72
, w dniu:  20‑01‑2021 14:20:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bartosz Borowski
email: iod@wodzislaw-slaski.pl tel.:32 459 05 72
, w dniu:  20‑01‑2021 14:20:17
Data ostatniej aktualizacji:
26‑01‑2022 07:53:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive