Ponowne wykorzystywanie


PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Zasady otwartości danych i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje określa ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

I. Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje:

 1. udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego https://bip.gmwodzislawsl.finn.pl/
 2. udostępnione w serwisie informacyjnym Miasta Wodzisławia Śląskiego na stronie: http://www.wodzislaw-slaski.pl/
 3. przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

Dane publiczne dostępne w serwisie są materiałami urzędowymi i jako takie nie są chronione przez prawa autorskie. Dodatkowo, większość surowych danych nie ma charakteru twórczego i jako takie też nie są chronione przez prawo autorskie. Oznacza to, że z danych tych można swobodnie korzystać.

Informacje sektora publicznego zamieszczone w BIP Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego i w serwisie informacyjnym Miasta Wodzisławia Śląskiego są udostępnianie na cele ponownego wykorzystywania bezwarunkowo i bezpłatnie.

Użytkownicy informacji w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązani do:

 1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji,
 2. udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
 3. informowania o przetworzeniu informacji pozyskanej do ponownego wykorzystywania.

III. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

Wniosek składamy, gdy informacje sektora publicznego:

 1. nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. są udostępniane w innym systemie teleinformatycznym niż w ppkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat
 3. będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone,
 4. są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Szczegółowy tryb składania wniosków określa ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

IV. Opłaty:

Obowiązuje generalna reguła udostępniania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie. Jednakże w niektórych przypadkach realizacja wniosku wymaga nałożenia warunków lub ustalenia ewentualnych opłat w formie oferty.

 1. Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
 2. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

V. Zasady odpowiedzialności Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego:

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny;
 2. wykorzystywanie informacji sektora publicznego, mających cechy:
 • utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne

VI. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.
 2. W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, gdy nie ma obowiązku tworzenia informacji sektora publicznego odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 3. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
 4. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych lub prawa do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, przysługujące podmiotom innym niż podmioty zobowiązane, podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw.

VII. Organ odwoławczy:
 
 1. Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.
 2. W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z tym, że:
 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

Informacja wytworzona przez:
Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego , w dniu:  28‑06‑2016 10:06:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dorota Piecha
email: d.rassek@wodzislaw-slaski.pl tel.:m.kozielski
, w dniu:  28‑06‑2016 10:06:15
Data ostatniej aktualizacji:
08‑12‑2021 08:57:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie