Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-01-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów.

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo;
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego;
 • mapy oraz mapy interaktywnych, w tym geoportale, pod warunkiem że w przypadku map interaktywnych i geoportali przeznaczonych do zastosowań nawigacyjnych dane teleadresowe i położenie geograficzne prezentowane są w sposób dostępny cyfrowo;
 • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
 • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 • treści prezentujące dzieła sztuki i zabytki w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), materiały archiwalne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 i 730), muzealia w rozumieniu art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669) lub materiały biblioteczne w rozumieniu art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574 i 1669), których nie można przedstawić w sposób dostępny cyfrowo, gdyż utworzenie dostępnej cyfrowo prezentacji wiązałoby się z utratą autentyczności powielanego elementu lub nie jest możliwe z przyczyn technicznych, lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów;
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-05
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Górak.
 • E-mail: m.gorak@wodzislaw-slaski.pl
 • Telefon: 32 4590536

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
 • Adres: 44-300 Wodzisław Śląski
  ul. Bogumińska 4
 • E-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
 • Telefon: 32 4590460

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego składa się z kompleksu 3 budynków bezpośrednio ze sobą sąsiadujących, znajdujących się w obrębie jednego placu, na ulicy Bogumińskiej.
Dojazd do Urzędu zapewniony jest od ulicy Pszowskiej oraz ulicy Bogumińskiej.
Najbliżej budynku znajduje się przystanek „Urząd Miasta” oraz „Czyżowicka – Pszowska” na którym zatrzymują się autobusy Komunikacji Miejskiej Wodzisławia Śląskiego.
Urząd posiada 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, które znajdują się na wewnętrznym parkingu. W celu skorzystania z wjazdu, należy zadzwonić pod numer telefonu 32 459 05 36. Kolejne najbliższe miejsca postojowe znajdują się na parkingu miejskim, naprzeciwko budynku nr 4, po przeciwnej stronie ulicy, w odległości około 50 metrów od wejścia na plac Urzędu Miasta. Przejście dla pieszych prowadzące z parkingu wyposażone jest w sygnalizację dźwiękową. W obrębie wjazdu na teren wewnętrznego parkingu Urzędu Miasta znajduje się tablica tyflograficzna z informacją w którym z trzech budynków znajdują się poszczególne Wydziały, Referaty oraz Biura

Budynek Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4
W budynku znajduje się Kierownictwo Urzędu, Wydział Dialogu, Promocji i Kultury, Biuro Organizacyjne, Biuro Rady Miejskiej, Wydział Finansów, Biuro Administracyjno – Gospodarcze, Biuro Radców Prawnych.

Główne wejście do budynku, znajdujące się bezpośrednio wzdłuż ulicy Bogumińskiej, nie posiada podjazdu, ani rampy, dostęp jest możliwy jedynie schodami.
Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnością ruchową możliwe jest od strony placu ,prowadzi przez drzwi zaopatrzone w samozamykacz.
Na parterze znajduje się tablica informacyjna zapewniająca informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny oraz głosowy.
W środku budynku znajduje się winda ułatwiająca dostęp na każde piętro budynku, jest ona zaopatrzona w system głosowy.
Wszystkie schody w budynku wyposażone są w oznaczenia ostrzegawcze na pierwszym i ostatnim stopniu, a poręcze posiadają oznaczenia w alfabecie Brailla.
Biuro Obsługi Klienta zostało zaopatrzone w przenośną pętle indukcyjną.
Drzwi wewnętrzne posiadają tabliczki z wypukłym numerem pokoju oraz oznaczeniem w alfabecie Brailla. W budynku zostały zamontowane ścieżki naprowadzające wzdłuż biegu schodów.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.


Budynek Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4a
W budynku znajduje się Wydział Architektury, Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, Biuro Gospodarki Lokalowej, Wydział Zamówień Publicznych.

Wejście do budynku znajduje się od strony placu Urzędu Miasta, prowadzi przez drzwi, bezpośrednio z chodnika. Drzwi do budynku posiadają wmontowany samozamykacz.
W obrębie wejścia znajduje się tablica informacyjna zapewniająca informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny oraz głosowy.
W środku budynku znajduje się winda ułatwiająca dostęp na każde piętro budynku, jest ona zaopatrzona w system głosowy.
Wszystkie schody w budynku wyposażone są w oznaczenia ostrzegawcze na pierwszym i ostatnim stopniu, a poręcze posiadają oznaczenia w alfabecie Brailla.
Biuro Obsługi Klienta zostało zaopatrzone w przenośną pętle indukcyjną.
Drzwi wewnętrzne posiadają tabliczki z wypukłym numerem pokoju oraz oznaczeniem w alfabecie Brailla. W budynku zostały zamontowane ścieżki naprowadzające wzdłuż biegu schodów.
W budynku brak toalety dla niepełnosprawnych, z racji na bliską odległość, można skorzystać z toalety w budynku 4 lub 4b.

Budynek Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 4b
W budynku znajduje się Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Edukacji, Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Informatyki – Miejskie Centrum Przetwarzania Danych, Wydział Podatków, Wydział Gospodarki Komunalnej, Biuro Wspólnej Obsługi Finansowej, Biuro Spraw Społecznych, Biuro Kontroli Wewnętrznej i Audytu, Urząd Stanu Cywilnego.

Wejście do budynku jest zadaszone, z widoczną informacją „Biuro Obsługi Klienta”, która jest widoczna od razu po wejściu na plac Urzędu Miasta. Wejście jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych, a drzwi do budynku posiadają wmontowany samozamykacz.
W obrębie wejścia znajduje się tablica informacyjna zapewniająca informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny oraz głosowy.
W środku budynku znajduje się winda ułatwiająca dostęp na każde piętro budynku, jest ona zaopatrzona w system głosowy.
Wszystkie schody w budynku wyposażone są w oznaczenia ostrzegawcze na pierwszym i ostatnim stopniu, a poręcze posiadają oznaczenia w alfabecie Brailla.
Biuro Obsługi Klienta zostało zaopatrzone w przenośną pętle indukcyjną. Ponadto w drzwiach prowadzących do Biura Obsługi Klienta zostały zamontowane przyciski umożliwiające wejście do środka bez pomocy innej osoby. Jedno ze stanowisk w Biurze Obsługi Klienta zostało przystosowane do obsługi osób poruszajacych się na wózkach.
Drzwi wewnętrzne posiadają tabliczki z wypukłym numerem pokoju oraz oznaczeniem w alfabecie Brailla. W budynku zostały zamontowane ścieżki naprowadzające wzdłuż biegu schodów.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Umożliwiamy wstęp do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń (poza technicznymi) osobie niewidomej z psem asystującym.
Osoba, która przy załatwianiu sprawy w Urzędzie Miasta chce skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM lub SKOGN - zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się - zobowiązana jest zgłosić ten fakt - w formie pisemnej lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie można przesłać faksem na nr (32) 72 18 703 lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl. W sytuacjach nagłych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 459 05 36.

Budynek Straży Miejskiej, ul. Rzeczna 44
Budynek nie posiada swojego parkingu, najbliższe miejsca postojowe znajdują się 50 metrów od wejścia na parkingu miejskim, nie są to jednak miejsca dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku prowadzi przez drzwi jednoskrzydłowe.
Budynek nie posiada windy, w razie konieczności przesłuchania, udostępnione zostaje osobne pomieszczenie na parterze budynku.
Wszystkie schody w budynku wyposażone są w oznaczenia ostrzegawcze na pierwszym i ostatnim stopniu.
Straż Miejska jest wyposażona w pętle indukcyjne znajdujące się w obrębie wejścia oraz w pokoju przesłuchań.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Budynek jest wyposażony w tabliczki w alfabecie Brailla. Umożliwiamy wstęp do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń (poza technicznymi) osobie niewidomej z psem asystującym.

Centrum Aktywności Społecznej, ul. Styczyńskiego 2
Wejście do budynku możliwe jest po pokonaniu 2 schodów, przez drzwi bez samozamykacza, najbliższy parking dla osób niepełnosprawnych znajduje się na rynku – około 50 metrów od wejścia do budynku.
Po wejściu należy pokonać kilka schodów wyposażonych w barierkę. W razie potrzeby można skorzystać ze schodołazu.
W obrębie wejścia znajduje się tablica informacyjna zapewniająca informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny oraz doykowy.
W budynku znajduję się toaleta dla osób niepełnosprawnych
W budynku Centrum Aktywności Społecznej dostępna jest przenośna pętla indukcyjna.
Budynek jest wyposażony w tabliczki w alfabecie Brailla, lecz nie posiada oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona Biuletynu Informacji Publicznej posiada wersję kontrastową dla słabowidzących oraz wersje tekstową.

Inne informacje i oświadczenia

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające).

W miarę możliwości dokumenty na stronie, które nie posiadają dostępnej wersji, zostaną uzupełnione w pliki dostępne cyfrowo.

Na terenie wszystkich budynków są prowadzone prace planistyczne zmierzające do zapewnienia jak najlepszej dostępności.

 

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑03‑2024 14:37:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie