Skargi i wnioski


Skargi i wnioski

Ogólny opis

 1. Złożenie wniosku lub skargi dotyczącej pracy urzędu.
 2. Każdy obywatel ma prawo składania wniosków dotyczących między innymi:
  • Poprawy organizacji urzędu.
  • Wzmocnienia praworządności.
  • Usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom.
  • Ochrony własności.
  • Lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 3. Każdy obywatel ma także prawo składania skarg dotyczących między innymi:
  • Zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez organy lub ich pracowników.
  • Naruszenia praworządności.
  • Naruszenia interesów skarżących.
  • Przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw.
  • Nienależytego załatwienia wniosku.

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz wniosku.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP- opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  • Przesłać za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).
  • Ustnie do protokołu.
  • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 2. Skargi i wnioski należy kierować do:
  • Kierownika urzędu - jeżeli dotyczą pracowników urzędu.
  • Rady gminy/miasta - jeżeli dotyczą zadań lub działalności wójta / burmistrza / prezydenta lub kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
  • Rady powiatu - jeżeli dotyczą zadań lub działalności starosty, zarządu powiatu, kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych.
  • Sejmiku województwa - jeżeli dotyczą zadań lub działalności zarządu i marszałka województwa.
  • Wojewody - jeżeli dotyczą zadań zleconych.

 
Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie

Skargę lub wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego ul. Bogumińska 4B w Biurze Obsługi Klienta pok. 115 lub wysłać na adres:

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

(lub Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego)

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śląski

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego przyjmuje skargi i wnioski w ramach przyjęć klientów:

 • we wtorki od godziny 8:00 do godziny 10:00
 • w czwartki od godziny 16:00 do godziny 17:00

Zastępcy Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego przyjmują skargi i wnioski w ramach przyjęć klientów:

 • w poniedziałek od godziny 13:00 do godziny 15:00
 • w czwartki od godziny 16:00 do godziny 17:00

Uzgodnienie terminu i godziny spotkania następuje telefonicznie lub osobiście z pracownikiem obsługującym dany sekretariat.

Naczelnicy wydziałów, kierownicy biur i osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach przyjmują skargi i wnioski w godzinach od 9:00 do 13:00.
 
Opłaty
Skargi i wnioski są wolne od opłat
 
Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. O sposobie załatwienia skargi / rozpatrzenia wniosku zawiadamia się skarżącego / wnioskodawcę na piśmie w ciągu miesiąca od złożenia skargi / wniosku.
 2. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin udzielenia odpowiedzi może ulec przedłużeniu. O zmianie terminu odpowiedzi oraz o przyczynach zwłoki Urząd jest zobowiązany poinformować Stronę.
 3. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  • Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP.
  • Poprzez pocztę tradycyjną.
  • Osobiście w siedzibie urzędu.
 4. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku. W przypadku osobistego odbioru dokumentu strona musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

 

Informacje na temat przebiegu sprawy

 1. Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.
 2. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

 

Tryb odwoławczy
Tryb odwoławczy nie występuje.

 
Skargi i wnioski

 1. Na nienależyte załatwienie wniosku lub niezałatwienia wniosku w terminie przysługuje skarga, której sposób składania został opisany w niniejszej karcie.
 2. W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.
 3. W przypadku niezałatwienia skargi w terminie, organ właściwy do załatwienia skargi jest obowiązany zawiadomić skarżącego, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia

 
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

Informacja wytworzona przez:
Barbara Dudzic , w dniu:  07‑05‑2012 14:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Eugenia Michałek , w dniu:  07‑05‑2012 14:48:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2023 10:58:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie