Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej


Szczegółowe zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania unormowane zostały w rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami).

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące informacje publiczne udostępnione nieodpłatnie:

o ile nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystywania, są zobowiązane do:

 • poinformowania o źródle (podania strony, z której zostały pozyskane informacje), czasie wytworzenia i pozyskania informacji,

 • dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej (czy informacja jest wykorzystywania w całości, czy w częściach - jeśli tak, to w których).

Informacje o czynnikach, jakie są brane pod uwagę przy obliczaniu opłat za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Jeżeli informacje publiczne:

 • nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego,

 • nie zostały zamieszczone na stronie internetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego

 • mają być wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone

wówczas przekazywane są one na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej (http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2012001009401.pdf).

W takim wypadku warunki udostępniania informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania określone zostaną odrębnie dla poszczególnych wniosków.

Przy rozpatrywaniu wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może zostać nałożona opłata za udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania. Przy obliczaniu opłat będą brane pod uwagę m.in. następujące czynniki związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej:

 • koszty materiałów, które zostaną wykorzystane do przygotowania informacji,

 • koszty pracy poniesionej w celu przygotowania informacji,

 • koszty związane z przekazaniem przygotowanej informacji.

Informacje o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

 1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni,

 2. uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Gmina Wodzisław Śląski uzyskała dany utwór.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Gmina Wodzisław Śląski nie ponosi odpowiedzialności za:

 • ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny,

 • wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujących Gminie Wodzisław Śląski.

Informacja wytworzona przez:
Barbara Dudzic , w dniu:  11‑05‑2012 10:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zbigniew Gamza
email: z.gamza@wodzislaw-slaski.pl
, w dniu:  11‑05‑2012 10:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑05‑2012 13:19:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie