Ponowne wykorzystywanie


WARUNKI

PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

OBOWIĄZUJĄCE W URZĘDZIE MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie określa ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Ustawa

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO UDOSTĘPNIONYCH W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO I NA STRONIE INTERNETOWEJ MIASTA

Użytkownicy (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) wykorzystujący informacje sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona, które zostały udostępnione nieodpłatnie:

o ile nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania informacji lub nie zawarto w danym zakresie umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, zobowiązani są do:

 • poinformowania o źródle pozyskania informacji poprzez podanie pełnej nazwy Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz adresu strony, z której uzyskano informację również w przypadku, jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości,

 • poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji,

 • poinformowaniu o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

 • udostępniania informacji innym użytkownikom w pierwotnie pozyskanej formie,

 • poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany - w przypadku ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują Miastu Wodzisław Śląski autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne.

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO UDOSTĘPNIANYCH NA WNIOSEK

W przypadku, gdy zostanie wniesiony wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, warunki ponownego wykorzystywania określone zostaną odrębnie dla każdego wniosku. Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

INFORMACJA O CZYNNIKACH, KTÓRE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ PRZY ROZPATRYWANIU WNIOSKÓW O PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO, KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA KOSZT LUB CZAS PRZYGOTOWANIA INFORMACJI

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Czynniki, które będą brane przy ustalaniu opłaty:

 • koszty materiałów, które zostaną wykorzystane do przygotowania informacji,

 • koszty pracy poniesionej w celu przygotowania informacji,

 • koszty związane z przekazaniem przygotowanej informacji,

 • koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych.

INFORMACJA O ŚRODKACH PRAWNYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH W PRZYPADKU ODMOWY WYRAŻENIA ZGODY NA PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ O PRAWIE DO SPRZECIWU

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji.

 

W zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

Gmina Wodzisław Śląski nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny;

 2. wykorzystywanie informacji sektora publicznego, mających cechy:

 • utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

 • stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne

przez użytkownika w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub przedmiotu praw pokrewnych, lub bazy danych przysługujących Miastu Wodzisław Śląski.

Informacja wytworzona przez:
Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego , w dniu:  28‑06‑2016 10:06:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Dorota Piecha
email: d.rassek@wodzislaw-slaski.pl tel.:m.kozielski
, w dniu:  28‑06‑2016 10:06:15
Data ostatniej aktualizacji:
31‑07‑2019 14:19:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie