Procedura w sprawie wydania opinii o spełnieniu wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym


Plik pdf wniosek - BSS-1
24‑05‑2021 11:23:55

Wydanie przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 72).

Odpowiedzialny:

Biuro Spraw Społecznych

Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego

Ul. Bogumińska 4B

pok. 309, 311

tel. 32 45 90 535, 32 45 90 537

Sposób złożenia wniosku:

Wniosek o wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego (BSS-1) należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego przy ul. Bogumińskiej 4B w godzinach pracy Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Na podstawie złożonego wniosku Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego powoła zarządzeniem zespół do przeprowadzenia wizji lokalnej w lokalu w celu weryfikacji warunków, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Z przeprowadzonych czynności sporządzany zostanie protokół, zawierający ustalenia w zakresie potwierdzenia spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych wraz z określeniem maksymalnej liczby miejsc w klubie dziecięcym.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kserokopię decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu,

  • opis lokalu wraz z rysunkami rzutów, w tym informacje dotyczące liczby i wielkości (w m²) pomieszczeń z uwzględnieniem przeznaczenia pomieszczeń,

  • kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu,

  • kserokopię decyzji dot. spełniania wymagań przeciwpożarowych.

W trakcie wizji lokalnej przedsiębiorca przedkłada do wglądu następujące dokumenty:

  • kserokopię badania bakteriologicznego wody,

  • kserokopię protokołu natężenia oświetlenia światłem sztucznym oraz wydajności i hałasu wentylacji mechanicznej lub klimatyzacji (jeżeli taka występuje),

  • kserokopię protokołu potwierdzającego prawidłowość działania instalacji wentylacji grawitacyjnej,

  • kserokopię decyzji o zatwierdzeniu zakładu zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

  • kserokopię umowy na wywóz śmieci.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Termin załatwienia sprawy

W przypadku złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów w ciągu 30 dni wydana zostanie opinia sanitarna dla klubu dziecięcego. Opinia zostanie przesłana na adres wnioskodawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub można ją odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
56KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Komin
email: a.komin@wodzislaw-slaski.pl
, w dniu:  24‑05‑2021 11:23:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Komin
email: a.komin@wodzislaw-slaski.pl
, w dniu:  24‑05‑2021 11:23:13
Data ostatniej aktualizacji:
24‑05‑2021 11:37:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie