Rok 2020 - wybory uzupełniające


Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego

i n f o r m u j e,

 

Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach działając na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 365 z późniejszymi zmianami) zawnioskował o uzupełnienie listy ławników wybranych na kadencję 2020-2023 poprzez dokonanie wyborów uzupełniających 3 ławników do Sądu Okręgowego w Rybniku.

 

W związku z powyższym w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Rybniku.

 

Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych kandydatów na ławników zgłaszają prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego.

 

Ławnikiem może być wybrany ten kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2. jest nieskazitelnego charakteru,

3. ukończył 30 lat,

4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5. nie przekroczył 70 lat,

6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Ławnikiem nie mogą być :

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę  postępowania sądowego,

3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6. duchowni,

7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8. funkcjonariusze Służby Więziennej,

9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określił Minister Sprawiedliwości w rozporządzeniu z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (rozporządzenie oraz wzór karty zgłoszenia do pobrania w formie załącznika). Wzór karty zgłoszenia jest również dostępny w pok. 203 Urzędu Miasta – Biuro Rady Miejskiej.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 172 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5. 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, które powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Zgłoszenia należy kierować na adres:

 

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

Biuro Rady Miejskiej

ul. Bogumińska 4

44-300 Wodzisław Śląski

 

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerami tel.: (32) 4590404, 4590405.

 

Uwaga :

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Zgłoszenie kandydata, które wpłynęło do Rady Miejskiej po upływie terminu (30 czerwca 2020 r.) a także nie spełniające wymogów formalnych określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Wodzisławia Śląskiego

 

Dezyderiusz Szwagrzak

 

Dokumenty do pobrania:

07‑05‑2020 10:25:41
Dokumenty:
Plik pdf Karta zgloszenia kandydata na ławnika.pdf
07‑05‑2020 10:32:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
96KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika 2020.pdf
15‑05‑2020 10:04:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
43KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf oświadczenie spr. rodzinne 2020..pdf
07‑05‑2020 10:32:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
43KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf oświadczenie w spr. oskarżenia publicznego lub skarbowe 2020..pdf
07‑05‑2020 10:32:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
43KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zaświadczenie lekarskie 2020..pdf
07‑05‑2020 10:32:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Formularz krk_718014.pdf
07‑05‑2020 10:32:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
111KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Treść Rozdziału 7 ustawy o ustroju sądów powszechnych..pdf
07‑05‑2020 10:32:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Warunki wydawania bezpłatnej informacji z KRK.pdf
07‑05‑2020 10:32:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
217KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Uchwała Nr XXV-212-20.pdf
04‑11‑2020 07:50:56
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Weronika Kochan , w dniu:  04‑05‑2020 10:37:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Zuzanna Rduch , w dniu:  04‑05‑2020 10:37:22
Data ostatniej aktualizacji:
15‑05‑2020 09:42:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie