Ochrona danych osobowych


 

OGÓLNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego i Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim

 

ADMINISTRATOR DANYCH

W zależności od rodzaju załatwianej sprawy administratorem danych może być:

 • Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Komendant Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim.

Z każdym z administratorów można skontaktować się:

 • Listownie na adres: Urząd Miasta, Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski.
 • Poprzez e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.
 • Telefonicznie: +48 32 459 04 60.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

 • Listownie na adres: Urząd Miasta, Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski.
 • Poprzez e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl.
 • Telefonicznie: +48 32 459 05 72.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Wymiana korespondencji w związku z wysłanym przez Państwa pismem, e-mailem, wnioskiem, formularzem lub inną formą kontaktu w związku z wszczynaną lub kontynuowana przez Państwa sprawą.
 • Rozpoznanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanea czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla porządku publicznego zgodnie z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO). W pewnych przypadkach podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być udzielona przez Państwa wyraźna zgoda lub przetwarzanie będzie niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której Państwo są stroną (art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO).

Straż Miejska przetwarza dane osobowe w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczeniem przestępczości (DODO). Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia lub z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać do chwili zakończenia sprawy, w której zostały zebrane oraz zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane przetwarzane w systemach teleinformatycznych mogą być udostępnione dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora danych w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania serwisów informatycznych. Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

 • Prawo do bycia poinformowanym o zasadach, celach, sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Dostęp do danych osobowych.
 • Prawo żądania sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo żądania usunięcia danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych, jednakże należy mieć na uwadze, że nie wszystkie wymienione prawa mogą być zastosowane w każdym przypadku.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub DODO.

Pliki do pobrania

09‑11‑2022 10:18:00
Dokumenty:
Plik pdf Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta i Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim.pdf
26‑01‑2023 12:39:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,4MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja w związku z gromadzeniem danych użytkowników fanpage'u - Miasto Wodzisław Śląski.pdf
26‑01‑2023 15:21:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
310KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek o realizację praw osób, których dane dotyczą.docx
26‑01‑2023 12:52:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
65KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o realizację praw osób, których dane dotyczą.pdf
26‑01‑2023 12:52:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
389KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Borowski , w dniu:  20‑01‑2021 13:56:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bartosz Borowski
email: iod@wodzislaw-slaski.pl tel.:32 459 05 72
, w dniu:  20‑01‑2021 13:56:23
Data ostatniej aktualizacji:
27‑01‑2023 07:34:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie