Ochrona danych osobowych


Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego i Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim:

Bartosz Borowski

Urząd Miasta, ul. Bogumińska 4B, pok. 200, 44-300 Wodzisław Śląski

tel. 32 459 05 72, e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl

 

 

OGÓLNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego i Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim

 

ADMINISTRATOR DANYCH

W zależności od rodzaju załatwianej sprawy administratorem danych może być:

 • Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 • Miasto Wodzisław Śląski.
 • Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego.
 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Rada Miejska w Wodzisławiu Śląskim
 • Komendant Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim.

Z każdym z administratorów można skontaktować się:

 • Listownie na adres: Urząd Miasta, Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski.
 • Poprzez e-mail: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl.
 • Telefonicznie: +48 32 459 04 00.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

 • Listownie na adres: Inspektor ochrony danych - Bartosz Borowski, Urząd Miasta, Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski.
 • Poprzez e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl.
 • Telefonicznie: +48 32 459 05 72.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Wymiana korespondencji w związku z wysłanym przez Państwa pismem, e-mailem, wnioskiem, formularzem lub inną formą kontaktu w związku ze wszczynaną lub kontynuowaną przez Państwa sprawą.
 • Rozpoznanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla porządku publicznego zgodnie z ustawowymi zadaniami Straży Miejskiej.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO). W pewnych przypadkach podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być udzielona przez Państwa wyraźna zgoda lub przetwarzanie będzie niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, której Państwo są stroną (art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO).

Straż Miejska przetwarza dane osobowe w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczeniem przestępczości (DODO). Straż Miejska zgodnie z art. 10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia lub z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać do chwili zakończenia sprawy, w której zostały zebrane oraz zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane przetwarzane w systemach teleinformatycznych mogą być udostępnione dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora danych w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania serwisów informatycznych. Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

 • Prawo do bycia poinformowanym o zasadach, celach, sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Dostęp do danych osobowych.
 • Prawo żądania sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo żądania usunięcia danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych, jednakże należy mieć na uwadze, że nie wszystkie wymienione prawa mogą być zastosowane w każdym przypadku.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub DODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH
 • ustawowy (prawny);
 • dobrowolny (w celu realizacji sprawy).
PROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

 

Nie dotyczy, chyba że w klauzuli szczegółowej celu przetwarzania wskazano inaczej.

PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

 

Nie dotyczy, chyba że w klauzuli szczegółowej celu przetwarzania wskazano inaczej.

 

ŹRÓDŁO DANYCH

 • bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą;
 • z innych źródeł (np. System Rejestrów Państwowych, ewidencja podatników, ewidencja mieszkańców, CEPIK, ŹRÓDŁO, itp.).

 

MONITORING WIZYJNY TERENU MIASTA

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Komendant Straży Miejskiej, którego siedzibą jest Straż MIejska w Wodzisławiu Śląskim, ul. Rzeczna 24, 44-300 Wodzisław Śląski.

Z administratorem można skontaktować się:

 • Listownie na adres: Straż Miejska, ul. Rzeczna 24, 44-300 Wodzisław Śląski.
 • Poprzez e-mail: strazmiejska@wodzislaw-slaski.pl.
 • Telefonicznie: +48 32 459 06 21.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

 • Listownie na adres: Inspektor ochrony danych - Bartosz Borowski, Urząd Miasta, Bogumińska 4B, 44-300 Wodzisław Śląski.
 • Poprzez e-mail: iod@wodzislaw-slaski.pl.
 • Telefonicznie: +48 32 459 05 72.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • utrwalanie dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
 • przeciwdziałanie przypadkom naruszenia spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) RODO w związku z ustawą o samorządzie gminnym.
 • archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

30 dni

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane przetwarzane w systemach teleinformatycznych mogą być udostępnione dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora danych w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania serwisów informatycznych. Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

 • Prawo do bycia poinformowanym o zasadach, celach, sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych.
 • Dostęp do danych osobowych.
 • Prawo żądania sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
 • Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo żądania usunięcia danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z administratorem danych lub inspektorem ochrony danych, jednakże należy mieć na uwadze, że nie wszystkie wymienione prawa mogą być zastosowane w każdym przypadku.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

ROFILOWANIE I ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

 

Nie dotyczy.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH Wejście w obszar monitorowany jest dobrowolne ale wiąże się z udostępnieniem wizerunku.

Pliki do pobrania

09‑11‑2022 10:18:00
Dokumenty:
Plik pdf Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - klauzule informacyjne.pdf
22‑07‑2024 07:13:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Informacja w związku z przetwarzaniem danych użytkowników fanpage'u - Miasto Wodzisław Śląski oraz Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego.pdf
22‑07‑2024 08:26:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
181KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wykaz kamer monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Wodzisław Śląski.pdf
10‑08‑2023 08:07:30
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek o realizację praw osób, których dane dotyczą.docx
26‑01‑2023 12:52:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
65KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o realizację praw osób, których dane dotyczą.pdf
26‑01‑2023 12:52:19
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
389KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Wniosek o udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego (Urzędu Miasta i terenu Miasta Wodzisław Śląski).docx
04‑09‑2023 08:49:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
111KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wniosek o udostępnienie danych z monitoringu wizyjnego (Urzędu Miasta i terenu Miasta Wodzisław Śląski).pdf
04‑09‑2023 08:49:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
185KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Zdjęcie RODO_dla_klienta-internet.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Bartosz Borowski , w dniu:  20‑01‑2021 13:56:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Bartosz Borowski
email: iod@wodzislaw-slaski.pl tel.:32 459 05 72
, w dniu:  20‑01‑2021 13:56:23
Data ostatniej aktualizacji:
22‑07‑2024 08:28:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie