Podstawowe informacje dla wyborców


Termin wyborów: 15 października 2023 r.
Głosujemy w godzinach 7:00-21:00

KONTAKT DLA WYBORCÓW W SPRAWACH:

 • Spisu i rejestru wyborców
 • Zaświadczeń o prawie do głosowania
 • Głosowania przez pełnomocnika
 • Głosowania korespondencyjnego

   tel. 32 4590519 - Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego ul. Bogumińska  4b, I piętro, pokój 200
 


Głosowanie na podstawie zaświadczenia

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego w Referacie Spraw Obywatelskich - pok. 200, I piętro od 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r.

Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym był uprzednio ujęty w spisie.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, jak również wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

 

Głosowanie na wniosek o zmianę miejsca głosowania

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), czasowo przebywający poza miejscem zamieszkania (tj. ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania), nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli w okresie od 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r., złoży w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego w Referacie Spraw Obywatelskich - pok. 200, I piętro wniosek o zmianę miejsca głosowania.

We wniosku podaje się:

 • nazwisko i imiona,
 • obywatelstwo,
 • numer  PESEL Wnioskodawcy,
 • adres przebywania w dniu wyborów.

Wniosek może zostać złożony:

Wyborca, który zmienił miejsce głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty.

 

Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą

Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć w terminie od dnia 1 września 2023 r. do 12 października 2023 r. wniosek o zmianę miejsca głosowania.

 

Głosowanie korespondencyjne

Głosować korespondencyjnie może wyborca:

 •  niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (do zgłoszenia wyborca niepełnosprawny dołącza kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności),
 • podlegający w dniu głosowania  obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 • który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane:

 • ustnie,
 • na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem
 • na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji,
 • telefonicznie - w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić do Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III (ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała) w terminie  od 1 września 2023 r. do 2 października 2023 r. 

Numery telefonu: 33 813 63 74 lub 33 812 60 39

 

Głosowanie przez pełnomocnika

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy:

 • posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • którzy w dniu głosowania ukończą 60 lat.

Głosować przez pełnomocnika można tylko w kraju.

Pełnomocnikiem może być osoba posiadająca prawo wybierania.

Pełnomocnikiem nie może być:

 1. osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 2. mąż zaufania;
 3. osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo można przyjąć:

 1. tylko od jednej osoby lub
 2. od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa udziela się przed prezydentem miasta lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez prezydenta miasta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do prezydenta miasta, w której  wyborca jest ujęty w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.

Wniosek o udzielnie pełnomocnictwa do głosowania składa się:

 

Do wniosku dołącza się:

 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (druk zamieszczony w dolnej części ekranu).

 

Pliki do pobrania

30‑08‑2023 09:35:16
Dokumenty:
Plik pdf wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf
30‑08‑2023 09:37:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
270KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf
30‑08‑2023 09:37:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
289KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.pdf
30‑08‑2023 09:37:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
138KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania cz.A.pdf
30‑08‑2023 09:37:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
281KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o zmianę miejsca głosowania.pdf
30‑08‑2023 09:37:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
225KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do glosowania.pdf
30‑08‑2023 09:37:50
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
65KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Joanna Wiśniewska
email: j.wisniewska@wodzislaw-slaski.pl
, w dniu:  29‑08‑2023 14:03:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Joanna Wiśniewska
email: j.wisniewska@wodzislaw-slaski.pl
, w dniu:  29‑08‑2023 14:03:50
Data ostatniej aktualizacji:
30‑08‑2023 09:45:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive