Rok 2024 - wybory uzupełniające


Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego

informuje, że

Prezes Sądu Okręgowego w Rybniku działając na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
( t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 334 z późniejszymi zmianami) zawnioskował o uzupełnienie listy ławników wybranych na kadencję 2024-2027 poprzez dokonanie wyborów uzupełniających 4 ławników do Sądu Okręgowego w Rybniku.

W związku z powyższym w terminie do dnia 16 sierpnia 2024 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na ławników do orzekania
w Sądzie Okręgowym w Rybniku.

Zgodnie z art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 334 z późn. zm) kandydatów na ławników zgłaszają prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego. 

Ławnikiem może być wybrany ten kto:

1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2. jest nieskazitelnego charakteru,

3. ukończył 30 lat,

4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania
    co najmniej od roku,

5. nie przekroczył 70 lat,

6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. 

Ławnikiem nie mogą być :

1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania
    sprawy na drogę postępowania sądowego,

3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem
    przestępstw i wykroczeń,

4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6. duchowni,

7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8. funkcjonariusze Służby Więziennej,

9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określił Minister Sprawiedliwości
w rozporządzeniu z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (rozporządzenie oraz wzór karty zgłoszenia do pobrania w formie załącznika).
Wzór karty zgłoszenia jest również dostępny w pok. 203 Urzędu Miasta – Biuro Rady Miejskiej.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
    o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
    a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej
    opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
    o podstawowej opiece zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2022 poz.2527  2019 r. poz. 357
    z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie
    dowodu osobistego. 

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, które powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. 

Zgłoszenia należy kierować na adres:

Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
Biuro Rady Miejskiej
ul. Bogumińska 4
44-300 Wodzisław Śląski 

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerami tel.: (32) 4590 404, (32) 4590 405 w godzinach pracy urzędu.

Uwaga:

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa. 

Zgłoszenie kandydata, które wpłynęło do Rady Miejskiej po upływie terminu (po 16 sierpnia 2024 r.), a także nie spełniające wymogów formalnych określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez biegu. Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

 

               Przewodniczący Rady Miejskiej                          
                      Wodzisławia Śląskiego

                              Mariusz Blazy

Pliki do pobrania

04‑07‑2024 11:11:06
Dokumenty:
Plik pdf Karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.pdf
04‑07‑2024 11:17:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
143KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula-informacyjna-art.-13-RODO.pdf
04‑07‑2024 11:17:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
129KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf listy_osob_popierajacych.pdf
04‑07‑2024 11:17:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
160KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie-przestępstwo ścigane.pdf
04‑07‑2024 11:17:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
113KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Oświadczenie-władza rodzicielska.pdf
04‑07‑2024 11:17:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
110KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wzor-zaswiadczenia-lekarskiego.pdf
04‑07‑2024 11:17:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
148KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zapytanie o udzielenie informacji o osobie KRK.pdf
04‑07‑2024 11:17:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
128KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf rozporzadzenie-ms-z-11-10-2022---zmieniajace-(dzu2022-2155).pdf
04‑07‑2024 11:17:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf rozporzadzenie-ms-z-dnia-9-06-2011-dz.u.-2011-nr-121-poz.-693.pdf
04‑07‑2024 11:17:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
36KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Karina Bugla
email: k.bugla@wodzislaw-slaski.pl
, w dniu:  04‑07‑2024 11:06:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Gawliczek
email: k.gawliczek@wodzislaw-slaski.pl
, w dniu:  04‑07‑2024 11:06:44
Data ostatniej aktualizacji:
16‑07‑2024 08:25:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive